Dommeruddannelse konkurrencekørsel

Dommermøde 

 

PDF - hæfte om dommeruddannelse til konkurrencekørsel

 

Dommeruddannelse til konkurrencekørsel
i Dansk Køre Forbund
Revideret marts 2015

DKF Logo

Indholdsfortegnelse
Dommeransvar, etik og påklædning ........................................................................... 2
Uddannelsens opbygning .......................................................................................... 2
D1 aspirant ............................................................................................................. 3
Optagelseskrav ........................................................................................................ 3
Uddannelsesforløb fra D1 aspirant til D2 dommer ......................................................... 3
D2 dommer ............................................................................................................. 4
Bibeholdelse af status som D2 dommer ....................................................................... 4
Uddannelsesforløb fra D2 til C-dommer ....................................................................... 4
D2 til C-dommer allround .......................................................................................... 4
D2 til C-dommer i dressur ......................................................................................... 5
C-dommer ............................................................................................................... 6
Bibeholdelse af status som C-dommer ......................................................................... 6
Uddannelsesforløb fra C til B-dommer .......................................................................... 6
B-dommer ................................................................................................................ 6
Bibeholdelse af status som B-dommer .......................................................................... 6
Uddannelsesforløb fra B til A-dommer ........................................................................... 6
A-dommer ................................................................................................................. 7
Bibeholdelse af status som A-dommer ......................................................................... 7

 

Dommeransvar, etik og påklædning
Dommere er forpligtede til at følge de af Køreudvalget fastsatte krav til dommeruddannelsen.

For Køreudvalget er det meget væsentligt, at den enkelte dommer gennem sit virke oparbejder og vedligeholder respekt blandt kuske, andre officials, stævnearrangører og publikum. For at sikre denne respekt er det ligeledes væsentligt, at den enkelte dommer yder den tilsvarende respekt over for kuskene, andre officials, stævnearrangører og publikum. Respekten opnås, ved at yde sit bedste ved bedømmelserne, samt optræde og klæde sig på en sådan måde, at respekten forekommer naturlig. En dommers væsentligste opgave er gennem bedømmelserne at medvirke, støtte og opfordre til en positiv udvikling af såvel kuske, heste og stævnekvalitet.
Køreudvalget kan, hvis foranstående selvfølgelige krav ikke indfries tilfredsstillende, beslutte at en dommers autorisation nedklasses, eller under særlige omstændigheder fratages autorisationen midlertidigt eller for bestandigt.
Køreudvalgets beslutning er endelig og kan ikke appelleres.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er delt op i følgende kategorier:
1. D1 aspirant – aspirant til dommerkandidat
2. D2 dommer – dommerkandidat
3. C-dommere allround (dressur, maraton og forhindringskørsel)
o C-dommere kun til dressur
4. B-dommere
5. A-dommere
6. International dommere FEI – Indstilles af Køreudvalget til Dansk Rideforbund

Der bliver én gang årligt afholdt dommerkonference. Denne gennemføres i løbet af marts måned lige før udendørssæsonen starter. Desuden afholdes der temadag for dommerne i efterår/vinterperioden, når udendørssæsonen er slut. Emnerne vil variere fra år til år, men tage udgangspunkt i det, som synes mest relevant på det pågældende tidspunkt fastsat af Køreudvalget. 3

D1 aspirant
Optagelseskrav
En person indstilles til uddannelsen til dommer af eget køreselskab, og skal godkendes til uddannelsen af Køreudvalget. For at blive indstillet som D1 aspirant kræves, at pågældende person enten er kusk eller dressurrytter på følgende niveau:
Kusk: Gennemført 3 konkurrencer i dressur på middelsvært niveau med min. 60 %.
Rytter: Gennemført hestedressurklasser 3 gange med mindst 60% i sværhedsgrad 2.
Efter godkendelse af Køreudvalget bliver man aspirant til dommerkandidat og optages som D1 aspirant.

Uddannelsesforløb fra D1 aspirant til D2 dommer
D1 aspiranter skal bruges som skriver i dressur og forhindringskørsel samt stå som forhindringsobservatører i maratonforhindringer, så de får prøvet de forskellige aspekter af stævnerne og får en grundlæggende viden om en dommers funktion. Varigheden af denne del af uddannelsen vil afhænge af den pågældende persons forudsætninger, samt hvor megen tid og energi der lægges i uddannelsen.
Som D1 aspirant er uddannelsen følgende:
Teoretisk grundkursus for D1 aspiranter (undervisning påtages af A eller B-dommer)
• Dommeransvar, etik og påklædning
• Gennemgang af dommeruddannelsen
• Uddannelse i træningsskala, grundlæggende dressur
• Gennemgang af dressurprogrammer og hvad der lægges vægt på i de enkelte programmer
• Karakterskalaen, pointberegning/koefficienter
• Forkortelser, når man er skriver i dressur
• Overordnet gennemgang af reglementet, så de kan finde rundt i det og ved hvor strafpointene står i de forskellige discipliner
• Hvordan kommer jeg ud og får erfaring?
• Transportudgifter?
• Evt.

Praktisk uddannelse inden for en 2-årig periode
• Være skriver for dressurdommer (min. C-dommer) ved min. 4 klubstævner og ved min. 4 landsstævner/internationale stævner
• Være skriver for forhindringsdommer ved min. 4 klubstævner og ved min. 4 landsstævner/internationale stævner.
• Have deltaget som forhindringsobservatør på maraton ved min. 2 stævner.
• Deltage på dommerkonference min. hvert andet år
• Afsluttende praktisk prøve, ved selvstændig bedømmelse (egen scoring) af dressuren ved et landsstævne eller dressur cup med min. 25 ekvipager. Overdommeren fungerer som censor (min. B-dommer), og kan efterfølgende skriftlig indstille D1 aspiranter til Køreudvalget for optagelse på den officielle dommerliste som D2 dommer.
• På foranledning fra Køreudvalget, fremsende oversigt indeholdende uddannelsesforløb i det forgangne kalenderår.
4

D2 dommer
Som D2 dommer kan man fungerer som sidedommer ved klubstævner og landsstævner. Ved landsstævner er det overdommerens ansvar om resultatet fra D2 dommeren skal offentliggøres.


Bibeholdelse af status som D2 dommer
• Deltaget på dommerkonference min. hvert 2. år
• På foranledning fra Køreudvalget, fremsende oversigt indeholdende dommergerninger i det forgangne kalenderår.

Uddannelsesforløb fra D2 til C-dommer
Som C-dommer er der mulighed for, at uddanne sig til udelukkende at bedømme dressurklasser. Man kan til enhver tid, fortsætte uddannelsen til C-dommer allround, ved at opfylde kravene for denne.

D2 til C-dommer allround
D2 dommere som ønsker forfremmelse til C-dommer allround (dressur, maraton og forhindringskørsel)


Teoretisk grundkursus for D2 dommere (undervisning påtages af A eller B-dommer)
• Gennemgang af FEI reglementet: hestevelfærd, dressur, maraton, forhindringskørsel, div. annexer
• De danske tillægsbestemmelser
• Dressurprogrammer, pointberegning/koefficienter
• Karakterskalaen
• Strafpoint dressur, maraton, forhindringskørsel
• Beregning af fejlfri tid i forhindringskørsel
• Stævnetyper/dommerfunktioner, herunder også overdommerens funktion og ansvar
• Hvordan forbereder jeg mig før jeg skal være dommer til de forskellige stævnetyper (f.eks. klubstævner, landsstævner, TopCup, DressurCup osv)
• Transportudgifter?
• Hvordan kommer jeg ud og får erfaring?
• Evt.

Praktisk uddannelse inden for en 2-årig periode
• Deltage i banebyggerkursus af 1-2 dages varighed til både forhindringsbaner og maratonforhindringer.
• Dømme mindst 100 ekvipager i dressur ved klubstævner eller DressurCup
• Dømme dressur ved mindst 3 landsstævner
• Være forhindringsobservatør i en maratonforhindring ved mindst 3 landsstævner / internationale stævner
• Ved 2 landsstævner udføre andre dommeropgaver i forbindelse med maraton f. eks. starter, stå ved hvilet, stå ved slut B, og stå sammen med dommer og dyrlæge ved dyrlægecheck inden forhindringskørsel
• Dømme mindst 50 ekvipager i forhindringskørsel ved klubstævner eller TopCup
• Være aktiv under hele stævnet ved min. 3 landsstævner
• Deltage på dommerkonference min. hvert andet år
• Afsluttende teoretisk og praktisk prøve, ved selvstændig bedømmelse (egen scoring) af dressuren ved et landsstævne eller DressurCup med min. 25 ekvipager. Overdommeren fungerer som censor (min. B-dommer), og kan efterfølgende skriftlig indstille D2 dommere til køreudvalget til forfremmelse som C-dommer.

 

 

C-dommer
Som C-dommer i dressur kan man ved klubstævner fungere som overdommer i dressuren og landsstævner fungere som sidedommer i dressuren.


Bibeholdelse af status som C-dommer
• Fungeret som dommer i alle tre discipliner inden for en 5-årig periode
• Deltaget på dommerkonference min. hvert 2. år
• På foranledning fra Køreudvalget, fremsende oversigt indeholdende dommergerninger i det forgangne kalenderår.
• Som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene, betyde nedgradering til D2-dommer

Uddannelsesforløb fra C til B-dommer
• Har været C-dommer i min. 2 år
• Fungeret som C-dommer og været aktiv under hele stævnet ved min. 4 landsstævner i en periode på min. 2 år og inden for 4 år
• Være skriver i dressur for international dommer til min. 2 internationale stævner.
• Have gennemført et landsstævne på middelsvært niveau i alle 3 discipliner uden udelukkelse eller diskvalifikation og opnået min. 60% i dressuren.
• Deltaget i kursus for teknisk delegeret TD
• Deltage på dommerkonference min. hvert andet år
• Efter opfyldelse af kravene i uddannelsesforløbet kan C-dommeren ansøge Køreudvalget om forfremmelse til B-dommer.

B-dommer


Som B-dommer kan man fungere som overdommer ved landsstævner og sidedommer ved mesterskaber samt fungere som TD.


Bibeholdelse af status som B-dommer
• Fungeret som medlem af dommerkomitéen ved min. 2 landsstævner inden for en 2-årig periode.
• Deltaget på dommerkonference min. hvert 2. år
• På foranledning fra Køreudvalget, fremsende oversigt indeholdende dommergerninger i det forgangne kalenderår.
• Som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene betyde nedgradering til C-dommer

Uddannelsesforløb fra B til A-dommer
• Har været B-dommer i mindst 2 år
• Fungeret som aktiv B-dommer under hele stævnet, ved min. 10 stævner, heraf haft funktion som overdommer ved min. 5 af stævnerne, inden for en periode på min. 2 år og ikke over 5 år. Stævnerne skal være af min. landsstævne status.
• Være godkendt som TD
• Deltage på dommerkonference min. hvert andet år.
7


• Efter opfyldelse af kravene i uddannelsesforløbet kan B-dommeren ansøge Køreudvalget om forfremmelse til A-dommer. Køreudvalget kan herefter indstille Forretningsudvalget om godkendelse som A-dommer.

A-dommer
Som A-dommer kan man fungere som overdommer ved mesterskaber.


Bibeholdelse af status som A-dommer
• Fungeret som medlem af dommerkomitéen ved min. 2 landsstævner inden for en 2-årig periode.
• Deltaget på dommerkonference min. hvert 2. år
• På foranledning fra Køreudvalget, fremsende oversigt indeholdende dommergerninger i det forgangne kalenderår.
• Som følge heraf vil ikke-opfyldelse af kravene betyde nedgradering til B-dommer

Dommermøde

Dommermøde søndag den 18. marts 2018
kl. 1000 – ca. 1600
Dansk Køre Forbund inviterer alle dommere, dommerkandidater og aspiranter til dommermøde i SSK’s klubhus på Juellund, Slimmingevej 28 – 40, 4100 Ringsted.
Dagens program:
• Kl. 0930 står kaffe, the og morgenmad på bordet
• Ændringer i FEI reglementet fra 01.01.2018
I år laver Pia et spørgeskema med opgaver, der er relevante for os som dommere og som bl.a. omhandler ændringerne i reglementet. Vi sætter os sammen to og to med vores FEI reglement og løser opgaverne. Efterfølgende gennemgår Pia opgaverne i plenum, og vi kan få en god snak og diskussion om reglerne.
• Frokost ca. kl. 1200
• Igen i år er der kommet et nyt dressurprogram, som vi kommer til at dømme. Det er program 3*A HP 1-2, som skal køres i Young Driver klassen til landsstævnerne, DM og EM for Children, Juniorer og Young Drivers i Ungarn senere i år. Det er det første korte dressur program, som FEI har lavet.
Pia skal jo være overdommer til EM for ungdommerne, hun har oversat programmet fra engelsk til dansk, og håber på at få en til at lave en god skitse på edb. Pia vil gennemgå programmet og fremhæve, hvad vi specielt skal lægge mærke til. Derefter går vi udenfor, hvor Pernille Prip vil køre programmet for os 2 gange, og hvor vi skal dømme det. Bagefter går vi indenfor igen og snakker om programmet.
• Evt.
• Eftermiddagskaffe, hvor næste mødedato fastsættes.
Jeg vil bede jer om - inden den 11. marts 2018 – at give en tilbagemelding på
• Hvilke stævner I har dømt eller skrevet for dommer i siden sidste dommermøde i oktober 2017
• Andet af relevans – f.eks. sekretariatsarbejde, forhindringsobservatør i maraton, teknisk delegeret, kurser?
A.h.t. maden vil jeg bede jer om at give mig besked senest den 11. marts 2018, om I kommer eller ikke kommer på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 5152 0620.
Jeg glæder mig til at se jer.

Mange hilsener

Arnild

pdf I pdf format til udskrivning.

Referater fra dommermøder

pdfReferat fra dommermøde den 29.10.16

pdfReferat fra dommer møde 28 marst 2015